การรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้าที่เป็นสินค้าของทางบริษัท โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ 
 2. สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่(ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า) 1 ปี ยกเว้นสินค้าที่ระบุตามสติกเกอร์หรือวอยซ์ประกันเพิ่มเติม 
 3. เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันสินค้า 
  1. อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกเครื่อง กล้อง เสียจากเหตุ อื่นๆ มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่
  2. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
  3. ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การดัดแปลงสภาพ
  4. ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมี แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา
  5. ความเสียหายซึ่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงทําลาย
  6. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้
  7. การสึกหรอจากการใช้งาน หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด สึกกร่อน ขึ้นสนิมรอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน
  8. ความเสียหายอันเกิดจาก การซ่อมแซม แก้ไขด้วยตนเองหรือ ช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ
  9. ความเสียหายอันเกิดจาก การขาดการบํารุงรักษา หรือฝุ่นอุดตัน
  10. ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ วอยซ์รับประกัน หรือสติ๊กเกอร์หรือวอยส์รับประกัน ถูกลอกออก, ฉีก,ขาด, แตก, มีรอยขูด แก้ไข
  11. อุปกรณ์ประกอบ หรือเสริมต่างๆ หรืออุปกรณ์ของแถมในชุดสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่นสายไฟ สายนําสัญญาณ สายต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วง ขั้วต่อ อะแดปเตอร์ รีโมท เสาอากาศ แบตเตอรี่รีชาร์จ / แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ฯ เป็นต้น
 4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่ 
 5. การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)
  1. สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
  2. เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
  3. สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
  4. สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
  5. กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)